Szanowni Państwo,

w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460), wprowadzoną ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875, 1086), które wejdą w życie dnia 21 grudnia 2020 r. niniejszym konieczne stało się wprowadzenie do zawartych pomiędzy Państwem a IT wireless NET sp. z o.o. umów na świadczenie usług dostępu do Internetu oraz do regulaminu świadczenia usługi bezprzewodowego i kablowego dostępu do Internetu, stanowiącego integralną część umów, kilku zmian.

Zaznaczyć należy, że nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne zwiększa zakres przysługujących Państwu uprawnień. Zmianie nie ulegają warunki cenowe oraz jakość świadczonych na Państwa rzecz przez IT wireless NET sp. z o.o. usług.

Wypełniając nałożony na IT wireless NET sp. z o.o. jako Operatora obowiązek poinformowania Państwa o wprowadzonych do umów oraz regulaminu świadczenia usług zmianach, poniżej przedstawiamy Państwu zakres modyfikacji do obowiązującej Państwa umowy i regulaminu.

      I.            ZMIANY W UMOWIE NA ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ „IT wireless NET”

 1.       w § 2 skreśla się ust. 5.

 2.       w § 5 zmienia się numerację w ten sposób, że:

1)      dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie „ust. 2”,

2)      dotychczasowy ust. 2 otrzymuje oznaczenie „ust. 3”,

3)      dotychczasowy ust. 3 otrzymuje oznaczenie „ust. 4”. 

3.       po § 5 Umowy dodaje się §51 w brzmieniu:

§ 51.

Przedłużenie obowiązywania umowy

1.    Umowa zawarta na czas określony ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, jeżeli Abonent co najmniej 30 dni przed jej zakończeniem nie złoży oświadczenia o braku woli przedłużenia Umowy. W razie przekształcenia się Umowy na czas nieokreślony, naliczane Abonentowi opłaty dla wybranych przez niego
w Umowie pakietów taryfowych, nie ulegają zmianie. W przypadku gdy Umowa zawarta na czas określony po okresie jej obowiązywania uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową.

2.    Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, o którym mowa w ust. 1, Operator informuje Abonenta w sposób jasny i zrozumiały na Trwałym nośniku, nie później niż na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu Umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

3.    Po automatycznym przedłużeniu Umowy Abonent może ją wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych umową.

 

4.       w § 6 wprowadza się następujące zmiany:

 1)      ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

4. Oświadczenie Operatora o rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2)      dotychczasowy ust. 4 otrzymuje oznaczenie „ust. 5”.

 

3)      dotychczasowy ust. 5 otrzymuje oznaczenie „ust. 6” oraz następujące brzmienie:

6. Każda ze stron może rozwiązać umowę zawartą na czas określony
z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

4)      dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie „ust. 7”

 

5)      dotychczasowy ust. 7 otrzymuje oznaczenie „ust. 9”

 

6)      ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

8. Umowa na czas nieokreślony może być wypowiedziana przez każdą ze Stron w każdym czasie, z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kolejnego Okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w § 51 ust. 3 Umowy.

 

7)      dotychczasowy ust. 8 otrzymuje oznaczenie „ust. 10”,

 

8)      dotychczasowy ust. 9 otrzymuje oznaczenie „ust. 11”.

 

5.       w § 7 wprowadza się następujące zmiany: 

1)      ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Operator co najmniej jeden raz w roku informuje Abonenta o najkorzystniejszych oferowanych przez siebie Pakietach Taryfowych, chyba że Abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. 

2)      dotychczasowy ust. 3-8 otrzymują odpowiednio oznaczenia „ust. 4-9”

 

     II.            ZMIANY W REGULAMINIE ŚWIADCZENIA USŁUG  

1.       Po rozdziale V. Szczegółowe warunki świadczenia usług dodaje się Rozdział V1 Zmiana dostawcy w następującym brzmieniu:

 

Rozdział V1. Zmiana dostawcy

1.       Operator zobowiązany jest do świadczenia usługi dostępu do Internetu do czasu aktywacji tej usługi u nowego dostawcy usług, o ile zmiana dostawcy usługi następuje na podstawie art. 72a ustawy Prawo telekomunikacyjne.

2.       W przypadku, w którym nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu, z przyczyn leżących po stronie nowego dostawcy Abonentowi przysługuje od nowego dostawcy jednorazowe odszkodowania za każdy dzień zwłoki w wysokości ¼ sumy opłat abonamentowych za wszystkie usługi liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.

3.       W przypadku, w którym nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu Abonentowi przysługuje od nowego dostawcy jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości  ¼ sumy opłat abonamentowych za wszystkie usługi liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych płaconych u Operatora.

4.       Kwotę odszkodowania, o którym mowa w ust. 2 i 3 oblicza się na podstawie liczby dni, które upłyną od terminu do dnia aktywowania usługi dostępu do Internetu w przypadku, o którym mowa w ust. 1.

Postanowienia umowy i regulaminu w zmodyfikowanym brzmieniu stosowane będą wobec Państwa od dnia 21 grudnia 2020 r. Akceptacja wprowadzonych zmian nie wymaga ze strony Abonenta podejmowania żadnych działań, natomiast w przypadku braku ich akceptacji, są Państwo uprawieni do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r. Jednocześnie, z uwagi na konieczność dostosowania wzorca umowy i regulaminu do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460).

Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w ww. terminie będzie jednoznaczne z dalszym obowiązywaniem zawartej umowy, czyli kontynuacją świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptacją przedstawionych poniżej zmian umowy oraz regulaminu.

Biorąc pod uwagę powyższe, zachęcamy Państwa do dalszego korzystania ze świadczonych przez IT wireless NET Sp. z o.o. usług telekomunikacyjnych.

Poniżej do pobrania w PDF wzorce dokumentów z wprowadzonymi zmianami :