POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – tzw. RODO

RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu jest ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów danych osobowych.

IT wireless NET jako administrator danych osobowych przekazuje Państwu poniższy pakiet informacyjny:

W związku z RODO nie jest wymagany dodatkowy kontakt z IT wireless NET, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.
IT wireless NET jako administrator przetwarza dane osobowe z zachowaniem przesłanek legalności przetwarzania określonych w RODO, czyli na podstawie zawartych umów, przepisów prawa bądź świadomej i dobrowolnej zgody osób, których dane dotyczą.
IT wireless NET przetwarza w szczególności dane osobowe: klientów, kontrahentów, pracowników i współpracowników.
W zakresie realizacji zobowiązań IT wireless NET będzie mógł powierzać dane osobowe tylko podmiotom, które zapewniają rzetelne stosowanie RODO.
IT wireless NET przetwarza dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane i wynikających z przepisów prawa.
IT wireless NET przetwarza także dane osobowe powierzone przez innych administratorów w związku ze świadczeniem usług przez IT wireless NET Powierzone dane przetwarzane są zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa oraz warunkami uzgodnionymi umownie.
IT wireless NET respektuje prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
IT wireless NET zapewnia, że dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi chroniącymi dane osobowe zgodnie z RODO.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych IT wireless NET należy kontaktować się pod adresem e-mail: ochronadanychosobowych@itwirelessnet.pl .
Inspektorem Ochrony danych w IT wireless NET jest Paweł Kuźniewski.

Pliki PDF do pobrania